โครงการ : ก่อสร้างสโมสรพนักงานการบินไทย

มูลค่างาน : 30,494,755.66 บาท

ระยะเวลาการติดตั้ง : พฤษภาคม 51 -กุมภาพันธ์ 52

ลักษณะของงาน :

- งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.