โครงการ : ก่อสร้างอาคารบริการลูกค้า ทีโอที (กระบี่)

มูลค่างาน : 10,339,500.00 บาท

ระยะเวลา : พฤษภาคม 51 - กุมภาพันธ์ 52

ลักษณะของงาน :

- งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.