โครงการ : ก่อสร้างบ้านพักนายทหารชั้นประทวน

จำนวน 10 หลัง  (ฐานทัพเรือสัตหีบ)

มูลค่างาน : 10,389,000.00 บาท

ระยะเวลา : กันยายน 50  - พฤศจิกายน 51

ลักษณะของงาน :

- งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

-ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.