โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ประจำจังหวัดภูเก็ต

มูลค่างาน : 15,784,000.00 บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง :  เมษายน 2552 -  มิถุนายน 2553

ลักษณะของงาน :

- งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม

- ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

- ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.