วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์

  บริษัทชั้นนำงานรับเหมา (ขนาดกลาง –เล็ก)

  บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ

  ราคายุติธรรม  ตามทันเทคโนโลยี

  ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

 

  • รับเหมางานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้า – ไฟฟ้าสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ, งานระบบประปาและสุขาภิบาล, งานระบบดับเพลิง และงานระบบอนุรักษ์พลังงานอย่างดีเยี่ยม โดยมูลค่างานไม่เกิน 150 ล้านบาท/งาน
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
  • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนด
  • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทรัพยากรให้ทันสมัย และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า, คู่ค้า และพนักงาน
  • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน, การลดขยะ และการลดภาวะโลกร้อน
  • มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ลิขสิทธิ์ © 2017 เควสโก้. สงวนลิขสิทธิ์
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.