ประวัติความเป็นมา

 
ปี 2539 เริ่มต้นกิจการ โดยกลุ่มของวิศวกรไฟฟ้า ช่างผู้ชำนาญงานด้านอุตสาหกรรม ชาวอิตาเลี่ยน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท เพื่อตอบสนองงานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้ากำลังของประเทศไทย โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะร่วมกันทำงานที่มีระดับคุณภาพ เพื่อทำให้ลูกค้าพอใจสูงสุดโดยได้ใช้ชื่อ “ QUESCO” ซึ่งมาจากคำว่า Quality, Engineering, Service Cooperation
ปี 2541 เริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ปี 2542 ขยายขอบเขตรับงานปรับอากาศและระบายอากาศ
ปี 2543 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 8,000,000 บาท
ปี 2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพจากสถาบัน AJA (Anglo Japanese American) ประเทศอังกฤษ จากนั้นเป็นต้นมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องรวมถึงฝึกอบรมและ พัฒนาพนักงานของบริษัทฯจนมีความสามารถและทักษะที่สูงจนบริษัทฯมั่นใจว่าสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างตรงหรือสูงกว่าความต้องการ
ปี 2545 ขยายขอบเขตของงานรับงานด้านประปาและสุขาภิบาล
ปี 2547 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น15,000,000บาท และได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 ขยายขอบเขต ของงาน โดยรับงานด้านโครงสร้าง – สถาปัตยกรรม และปรับปรุงอาคาร-โรงงาน
ปี 2548 นำมาตรฐาน 5ส เข้ามาใช้ในองค์กร
ปี 2549 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20,000,000 บาท
จากวันนั้น จนถึงวันนี้ บริษัทฯ รับงานมาแล้วมูลค่างานรวมไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท โครงการต่างๆ ร่วมร้อยโครงการ มีพนักงานประจำและช่างผู้ชาำนาญด้านต่างๆ อย่างพร้อมเพรียง บริษัทคาดว่าลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีมีระดับมาตรฐานที่สูง สมกับความตั้งใจ บริษัทและพนักงานทุกท่านมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมช่างและสังคมไทยที่จะยกระดับ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานช่างต่อไป และขอตั้งปณิธานว่าจะทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถจนงานแล้วเสร็จตามความมุ่งหวังของลูกค้าตลอดไปสมดังนโยบายคุณภาพของ บริษัทฯ ที่ว่า

“ผู้รับเหมาชั้นนำ งานรับเหมา (ขนาดกลาง - เล็ก)
บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ ราคายุติธรรม
ตามทันเทคโนโลยี ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม"   

 
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.