วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ บริษัทชั้นนำงานรับเหมา (ขนาดกลาง –เล็ก)
บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ
ราคายุติธรรม ตามทันเทคโนโลยี
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ
 • รับเหมางานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม ,งานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร ,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ,งานระบบประปาและสุขาภิบาล ,งานระบบดับเพลิง และงานระบบอนุรักษ์พลังงานอย่างดีเยี่ยม โดยมูลค่างานไม่เกิน 150 ล้านบาท / งาน และภายในปี 2560 จะต้องมีมูลค่างานต่อปี ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
 • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาทรัพยากรให้ทันสมัย และนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า, คู่ค้า และพนักงาน
 • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน, การลดขยะ และการลดภาวะโลกร้อน
 • มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
 •  
   
  Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.