วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

  วิสัยทัศน์
นโยบาย
บริษัทชั้นนำงานรับเหมา (ขนาดเล็ก-กลาง)
บริการลูกค้าทุกระดับประทับใจ
ราคายุติธรรม ตามทันเทคโนโลยี
ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
  พันธกิจ
• รับเหมางานโครงสร้าง ,งานสถาปัตยกรรม ,งานระบบไฟฟ้า - ไฟฟ้าสื่อสาร ,
  งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ,งานระบบประปาและสุขาภิบาล ,
  งานระบบดับเพลิง และงานระบบอนุรักษ์พลังงานอย่างดีเยี่ยม โดยมูลค่างานไม่เกิน 200 ล้านบาท / งาน
  และภายในปี 2565 จะต้องมีมูลค่างานต่อปี ไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท การขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานต่างๆ
  มุ่งเน้นลูกค้าเกรด A สร้างเครือข่ายตลอดห่วงโซ่ ต้น กลาง ปลาย
• ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง
• สร้าง นวตกรรม ตามทันเทคโนโลยี สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกระแสโลก
• มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า , พนักงาน ,
  หุ้นส่วน ,คู่ค้าและสังคม
 
 
Copyright 2019 © Quesco Co.,Ltd.