โครงการ : ก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำแร่
ผู้ว่าจ้าง : บจก.รอยัลรีซอสเซสรีบอร์น
ความคืบหน้า : 99.60 %
โครงการ : ก่อสร้างอาคารเรียน และฝึกอบรม
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ปราจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความคืบหน้า : 19.03 %
โครงการ : ก่อสร้างสำนักงาน บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล
ผู้ว่าจ้าง : บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล
ความคืบหน้า : 91.05 %
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานนก่อสร้าง : Page 1
Copyright 2019 © Quesco Co.,Ltd.