โครงการ :ก่อสร้างอาคาร ผลิตพืชปลอดภัย
ผู้ว่าจ้าง : ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความคืบหน้า : 95%
โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบ
ผู้ว่าจ้าง : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ความคืบหน้า : 55.46%
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานนก่อสร้าง : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.