มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมวดมาตรฐานกรมโยธา
หมวด โครงสร้าง  
การฝึกอบรมหลักสูตร การปูกระเบื้องแบบมืออาชีพ
ขั้นตอนการทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง
การตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย
การตรวจสอบ คสล ไม่ทำลาย
การวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร
การปฎิบัติในการซ่อมคอนกรีต
การเสริมกำลัง คอนกรีตโดย เสริมเส้นใย
การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา
หมวด  สถาปัตย์
การทดสอบไม้
หมวด สุขภิบาลและดับเพลิง
ท่อระบบสุขาภิบาล
การติดตั้งท่อประปา
 
หมวด ปรับอากาศ ระบายอากาศ
หมวด ไฟฟ้า
ติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป
การเดินสายไฟฟ้า
 
 
Copyright 2019 © Quesco Co.,Ltd.