มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมวดมาตรฐานกรมโยธา
หมวด โึครงสร้าง หมวด  สถาปัตย์
มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์
และ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี
การทดสอบไม้
การตรวจสอบรอยเชื่อมแบบไม่ทำลาย  
การตรวจสอบ คสล ไม่ทำลาย หมวด สุขภิบาลและดับเพลิง
การวัดการเคลื่อนตัวของอาคาร ท่อระบบสุขาภิบาล
การปฎิบัติในการซ่อมคอนกรีต การติดตั้งท่อประปา
การเสริมกำลัง คอนกรีตโดย เสริมเส้นใย    
การทำเสาเข็มเจาะระบบแห้งโดยใช้สามขา    
     
หมวด ปรับอากาศ ระบายอากาศ    
หมวด ไฟฟ้า    
ติดตั้งไฟฟ้าทั่วไป    
การเดินสายไฟฟ้า    
 
Copyright 2017 © Quesco Co.,Ltd.