อบรมเพื่อทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงาน (Procedure)
อบรม หลักสูตร Dream Team For Future Mission
โดย อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิจกรรม Dream Team for Future Mission ครั้งที่ 4 พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
อบรมจัดซื้อ
16 กันยายน 2560
ประชุมใหญ่ประจำปี
ปี 2560
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 « Page 2 » Page 3
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.