อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร และการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
อบรมการติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Split type และ VRV
อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร (Organizational Communication)
โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 : TSC 2018
อบรมเพื่อทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงาน (Procedure)
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 » Page 2 » Page 3
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.