อบรมการติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Split type และ VRV
อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร (Organizational Communication)
โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 : TSC 2018
อบรม เพื่อทบทวนความร ู้ในการปฏิบัติงาน (Procedure)
อบรม หลักสูตร Dream Team For Future Mission
โดย อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 » Page 2
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.