อบรมการสร้าง ค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร
หัวข้อ Involvement
อบรมการสร้าง ค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กร
อบรมเรื่อง การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร และการเรียนรู้เพื่อการ เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning)
อบรมการติดตั้ง, การใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ Split type และ VRV
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 « Page 2 » Page 3 » Page 4
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.