อบรมหลักสูตรการสื่อสารภายใน องค์กร (Organizational Communication)
โครงการ TEMCA Skills Competition 2018 : TSC 2018
อบรมเพื่อทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงาน (Procedure)
อบรม หลักสูตร Dream Team For Future Mission
โดย อ.ดร.บุญช่วย ศรีธรรมศักดิ์
จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กิจกรรม Dream Team for Future Mission ครั้งที่ 4 พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
โดย รศ.ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์
     ภาพกิจกรรม : พัฒนาบุคคลากร : Page 1 « Page 2 « Page 3 » Page 4
Copyright 2020 © Quesco Co.,Ltd.