โครงการ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ ระบบปรับอากาศชั้น 7-8
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด
ความคืบหน้า
: 72.72%
โครงการ : งานติดตั้งวัสดุและครุภัณฑ์ โครงการเพื่อประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน
ผู้ว่าจ้าง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ความคืบหน้า : 77.34%
 
     โครงการระหว่างดำเนินการ : งานปรับปรุงอาคาร : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.