โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ
   ผู้ว่าจ้าง:  กองทัพภาคที่ 1
   ลักษณะงาน: ปรับปรุงห้องผ่าตัด
   ที่ตั้งโครงการ: โรงพยาบาล ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
   มูลค่างาน:   17,188,300.00 บาท>
   ระยะเวลา: มิถุนายน 2559 ถึง  กุมภาพันธ์ 2560
โครงการจ้างซ่อม
ปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ
 
     ผลงานที่ผ่านมา : งานห้องผ่าตัด : Page 1
Copyright 2018 © Quesco Co.,Ltd.