โครงการ: จ้างซ่อมปรับปรุงห้องผ่าตัดปลอดเชื้อ
   ผู้ว่าจ้าง:  กองทัพภาคที่ 1
   ลักษณะงาน: ปรับปรุงห้องผ่าตัด
   ที่ตั้งโครงการ: โรงพยาบาล ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
   มูลค่างาน:   17,188,300.00 บาท>
   ระยะเวลา: มิถุนายน 2559 ถึง  กุมภาพันธ์ 2560
โครงการ ANGSIT RESIDENCE
 
 
Copyright 208 © Quesco Co.,Ltd.