ก่อสร้างสำนักงาน บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคคอล จำกัด

ผลงานของเรา

โครงการ : สำนักงาน บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคคอล จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคคอล จำกัด, บริษัทเมฆา-เอส จำกัด และบริษัท แอร์โรว์ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : งานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบประปาสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ, งานระบบดับเพลิง

ที่ตั้งโครงการ : 31 หมู่ 1 ตำบล/อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

มูลค่างาน : 89,835,394.03 บาท

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited