Careers

ร่วมงานกับเรา

ช่างประปา

ตำแหน่งงาน : ช่างประปา

จำนวน : 10 อัตรา

ค่าตอบแทน : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ติดตั้งระบบประปาที่หน่วยงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
– สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited