Careers

ร่วมงานกับเรา

ช่างไฟฟ้า

ตำแหน่งงาน : ช่างไฟฟ้า

จำนวน : 10 อัตรา

ค่าตอบแทน : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่หน่วยงานก่อสร้าง

คุณสมบัติ
– มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
– มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความรับผิดชอบงานสูง
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited