Careers

ร่วมงานกับเรา

โฟร์แมน (สุขาภิบาล)

ตำแหน่งงาน : โฟร์แมน (สุขาภิบาล)

จำนวน : 4 อัตรา

ค่าตอบแทน : ตามตกลง

ลักษณะงาน
– ควบคุมการติดตั้ง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ในอาคารสูง/โรงงาน
– ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ
– ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา
– ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน
– สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ
– อื่น ๆ

คุณสมบัติ
– ปวช. ขึ้นไป ประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้า มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีภาวะผู้นำ
– สามารถขับรถยนต์ได้ ( ถ้ามีรถยนต์เป็นของตนเอง มีค่าซ่อมบำรุงให้ )
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

Share on facebook

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited