ก่อสร้างสำนักงานและโรงงานใหม่บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างสำนักงานและโรงงานใหม่บมจ. เพรซิเดนท์เบเกอรี่

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด

ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

มูลค่างาน :  58,554,649.34 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited