ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้า จังหวัดกระบี่

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารที่ทำการส่วนบริการลูกค้า จังหวัดกระบี่

ผู้ว่าจ้าง : TOT

ลักษณะงาน : ก่อสร้างอาคาร, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 10,377,800.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2552

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited