ก่อสร้างอาคารพัฒนาพันธู์ปลา

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารพัฒนาพันธู์ปลา

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบรุี

ลักษณะงาน :  โครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล

มูลค่างาน : 9,490,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2560

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited