ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง ประจำจังหวัดลพบุรี

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการ เลือกตั้ง ประจำจังหวัดลพบุรี

ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า, สุขาภิบาล,ระบบปรับอากาศและระบบ ป้องกันอัคคีภัย

มูลค่างาน :   18,472,215.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ : 2553

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited