ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขา ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะงาน : งานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสขุาภิบาล ระบบสื่อสาร ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 25,390,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ : 2559

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited