ก่อสร้างอาคารโรงงาน TOFUSAN PHASE 1,2

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างอาคารโรงงาน TOFUSAN PHASE 1,2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โทฟุซัง จำกัด

ลักษณะงาน : งานระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสขุาภิบาล ระบบดับเพลิง

มูลค่างาน : 18,904,096.60 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2561

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited