ก่อสร้างเรือนจำกลางจังหวัดจันทบรุี

ผลงานของเรา

โครงการ : ก่อสร้างเรือนจำกลางจังหวัดจันทบรุี

ผู้ว่าจ้าง : NL ดีเวลลอปเมนท์ บจ.พอยเตอร์เอเชีย

ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ติดตั้งระบบเสริมความปลอดภัย

มูลค่างาน : 42,317,988.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited