งานก่อสร้างห้องน้ำ ข้างโรงอาหาร

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างห้องน้ำ ข้างโรงอาหาร

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, ระบบไฟฟ้า, ระบบสุขาภิบาล

มูลค่างาน :  2,994,999 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2555

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited