งานก่อสร้างอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลักษณะงาน : งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบปรับอากาศและ ระบายอากาศ, งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

มูลค่างาน :  44,832,112 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2546

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited