งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น (THE AMETHYST 39)

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น (THE AMETHYST 39)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เปรมสิริจำกัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ, ระบบ สุขาภิบาลและดับเพลิง

มูลค่างาน : 26,300,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited