งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยนูิต ศูนย์มะเร็งลพบรุี

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 32 ยนูิต ศูนย์มะเร็งลพบรุี

ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์มะเร็งลพบุรี

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า, ระบบประปาสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง

มูลค่างาน : 22,593,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2555

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited