งานก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารสอบสวนคดีพิเศษและสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ว่าจ้าง : กระทรวงยุติธรรม

ลักษณะงาน : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

มูลค่างาน : 30,000,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2549

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited