งานก่อสร้างอาคารสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

ผลงานของเรา

โครงการ : งานก่อสร้างอาคารสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

ผู้ว่าจ้าง : กรมการทหารช่าง

ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

มูลค่างาน : 26,430,875.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2548

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited