งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 18 หลัง

ผลงานของเรา

โครงการ : งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักข้าราชการของฐานทัพเรือสัตหีบ จำนวน 18 หลัง

ผู้ว่าจ้าง : ฐานทัพเรือสัตหีบ

ลักษณะงาน : งานโครงสร้าง, งานสถาปัตยกรรม, งานระบบไฟฟ้าและงานประปา สุขาภิบาล

มูลค่างาน :    10,389,000 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited