งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสายพาน ลำเลียงบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)

ผลงานของเรา

โครงการ : งานติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับสายพาน ลำเลียงบริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)

ผู้ว่าจ้าง : Siemens Limited

ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้าของสายพานลำเลียง

มูลค่างาน :   7,010,589.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2548

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited