งานปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวง

ผลงานของเรา

โครงการ : งานปรับปรุงภูมิทัศน์ท้องสนามหลวง

ผู้ว่าจ้าง : กองพลพัฒนาที่ 1

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและระบบรดน้ำต้นไม้

มูลค่างาน : 22,759,980.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2554

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited