งานระบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย SOCIO INTAMARA

ผลงานของเรา

โครงการ : งานระบบ โครงการก่อสร้างอาคารที่พัก อาศัย SOCIO INTAMARA

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท บิวดิ้ง พร็อพ เพอร์ตี้ แอสเซท จำกัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบสุขาภิบาล ระบบสื่อสารระบบปรับอากาศระบาย อากาศ

มูลค่างาน : 29,000,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2559

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited