งานระบบ โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้อง ผ่าตัดปลอดเชื้อ

ผลงานของเรา

โครงการ : งานระบบ โครงการจ้างซ่อมปรับปรุงห้อง ผ่าตัดปลอดเชื้อ

ผู้ว่าจ้าง : โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน :     17,188,300.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2559

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited