งานระบบ โครงการปรับปรุงอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์จังหวัด ปทุมธานี

ผลงานของเรา

โครงการ : งานระบบ โครงการปรับปรุงอาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์จังหวัด ปทุมธานี

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 16,800,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2559

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited