ปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายก

ผลงานของเรา

โครงการ : ปรับปรุงที่ทำการอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดนครนายก

ผู้ว่าจ้าง : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาลระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 2,551,424.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2557

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited