ปรับปรุงห้องทำงาน อาคารฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลงานของเรา

โครงการ : ปรับปรุงห้องทำงาน อาคารฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้ว่าจ้าง : การรถไฟ แห่งประเทศไทย

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร และงานระบบปรับอากาศ

มูลค่างาน : 6,800,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2549

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited