ปรับปรุงอาคารพักอาศัย จำนวน 31 หลัง

ผลงานของเรา

โครงการ : ปรับปรุงอาคารพักอาศัย จำนวน 31 หลัง

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม และระบบสุขาภิบาล

มูลค่างาน : 15,470,106.86 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2555

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited