ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ผลงานของเรา

โครงการ : ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติสาขาวิชา เทคโนโลยอีุตสาหกรรม

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟฟ้าระบบ สุขาภิบาล

มูลค่างาน : 13,240,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2560

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited