อาคารที่พักอาศัย โครงการ คลาสสยาม

ผลงานของเรา

โครงการ : อาคารที่พักอาศัย โครงการ คลาสสยาม

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท คลาสแอสเซท จํากัด

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ-ระบาย อากาศ

มูลค่างาน : 35,000,000.00  บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2561

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited