อาคารผลิตพืชปลอดภัย พร้อมระบบเก็บ รักษาภายใต้มาตรฐานสากล (GAP & GMP)

ผลงานของเรา

โครงการ : อาคารผลิตพืชปลอดภัย พร้อมระบบเก็บ รักษาภายใต้มาตรฐานสากล (GAP & GMP)

ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี

ลักษณะงาน : สถาปัตยกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ

มูลค่างาน : 5,369,605.33 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2561

 

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited