อาคารสถานีกาชาดที่11 วิเศษนิยม Phase 1,2

ผลงานของเรา

โครงการ : อาคารสถานีกาชาดที่11 วิเศษนิยม Phase 1,2

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็นแอลดีเวลลอป เมนต์จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

มูลค่างาน : 22,000,000.00  บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2561

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited