โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.แห่งใหม่ (ระยะที่2)

ผลงานของเรา

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.แห่งใหม่ (ระยะที่2)

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน : งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, งานระบบ ประปาสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบ ปรับอากาศและระบายอากาศ, งานระบบ โสตทศันูปกรณ์และงานระบบรดน้า ต้นไม้

มูลค่างาน :   160,000,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2555

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited