โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ กองทพั ภาคที่1

ผลงานของเรา

โครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ กองทพั ภาคที่1

ผู้ว่าจ้าง : กองทัพบก

ลักษณะงาน : โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม,ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร, ระบบสุขาภิบาลและระบบ ปรับอากาศ

มูลค่างาน :    39,875,000.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2556

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited