Grohe Siam Factory

ผลงานของเรา

โครงการ : Grohe Siam Factory

ผู้ว่าจ้าง : SIEMENS

ลักษณะงาน : ติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงาน

มูลค่างาน :     4,937,744.00 บาท

ปีที่สิ้นสุดโครงการ: 2551

 

แบบฟอร์มสมัครงาน

Quesco Company Limited